Végtelen lehetőség

A program egy olyan komplex, közösségi rehabilitációs folyamatot céloz meg, ami biztosítja az egységes szakmai módszertani szempontok szerinti megvalósítást is.

Az EFOP-1.5.1-17 számú „Végtelen lehetőség kísérleti program” öt járásban öt egy- házi és civil szervezet együttműködésével valósul meg négy éven át, projektenként 400 millió forintból. A sellyei járásban a Katolikus Karitász, a kunhegyesi járásban a Máltai Szeretetszolgálat, a gönczi járásban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a baktalórántházai járásban a Baptista Szeretetszolgálat, a cigándi járásban pedig a Magyar Református Szeretetszolgálat indít kísérleti projekteket.
A Baranya megyei Sellyei járás Magyarország második legrosszabb társadalmi-gazdasági mutatókkal rendelke- ző járása, az ország egyik legszegényebb térsége. A 13 767 fő lakosú járás 38 településének 85%-át 500 fő alatti ap- rófalvak teszik ki. A térség lakossága folyamatosan csök- ken, míg a korösszetétel egyre inkább az idősebbek felé tolódik el. A járásban a munkaerő-piaci helyzet jelentősen kedvezőtlenebb az országos átlagnál, és Baranya megye járásai közül a legrosszabb. A kistérség falvainak jó része visszafordíthatatlan gettósodással, társadalmi és etnikai homogenizációval néz szembe. A legszegényebb, leghi- ányosabb ellátottságú aprófalvak vannak a legnehezebb helyzetben, a helyi munkalehetőségek teljes hiánya, a kis- térségen belüli, és az azt környező térséget jellemző mun- kaerő-piaci mobilitási lehetőségek igen korlátozott volta, valamint a nehezen elérhető szolgáltatások nem kínálnak kitörési pontot a lakosság számára. Jelen projektet a Ka- tolikus Karitász – Caritas Hungarica, a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete valósítja meg.
A fejlesztés célja az érintett területek további leszakadásá- nak megfékezése, megállítása, a járáson belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével, a lakosság életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mobilizációját, közösségi kapacitása- inak aktivizálódását szolgáló beavatkozásokkal; a kapa- citás hiányos és alulmotivált szolgáltatások fejlesztésével és szükség szerinti pótlásával, a szolgáltatások összekap- csolásában rejlő lehetőségek kiaknázásával. A projekt cél- területe a sellyei járás, amely egyike annak az 5 járásnak, amelyekben a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok a legnagyobb mértékű halmo- zódást mutatják, s ahol a szegénységben élő népesség ará- nya lényegesen magasabb a magyarországi átlagnál.

A projekt közvetlen célcsoportját alkotják többek között az érintett településeken élő lakosság, települési vezetők és intézményvezetők, a közszolgáltatásokban működő intéz- mények munkatársai, civil szervezetek és egyházak.
A program egy olyan komplex, közösségi rehabilitációs folyamatot céloz meg, ami biztosítja az egységes szakmai módszertani szempontok szerinti megvalósítást is.
A program lényege az állandó segítő jelenlét biztosítása a te- lepen lakók részére. Irodánk, közösségi terünk a telep egyik lakásában, házában kerül kialakításra, így könnyen megkö- zelíthető a segítségre szorulók számára. Több szakterületre
- szociális ellátás, oktatás/képzés, foglalkoztatás, gazdaság- fejlesztés, egészségügy, kultúra - együttesen koncentrál.
A program a családokat és a közösséget aktivizálva felku- tatja és felhasználja a már meglévő belső erőforrásokat, és a szociális segítségnyújtást a jó célra és a konkrét és gyors problémamegoldásra törő csapatmunka húzóerejével és di- namikájával végzi. Alapvető feladat a felzárkózási folyamat- ban való aktív részvétel igényének kialakítása.
Fontos eleme a programnak a rehabilitáció is, jövőképet, tartást ad, lehetővé téve azoknak az alapvető, sokszor az emberi méltósággal összefüggő igényeknek a kielégítését, amelyek az itt élők számára gyakran elérhetetlenek.
A projektben számos tevékenység valósul meg, mint példá- ul találkozók, szakmai műhelyek, hálózatosodás generálása, Járási Szolgáltató Kerekasztal létrehozása, Sellye járási in- formációs és szolgáltatási honlap és online tudástár létreho- zása, „Jelenlét Pont” szolgáltató és közösségi tér létrehozása két településen, valamint Mobil Jelenlét Pontok működteté- se. Emellett diagnózis alapú szociális és felzárkóztató célú tevékenység, valamint képzési és fejlesztőpedagógiai szol- gáltatások nyújtása.

Katolikus Karitász

A+ A-

Képgaléria

1111 Budapest, Bartók Béla út 30. Telefon: +36 1 372 0910

E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008


Adatkezelési tájékoztató